Referat fra informasjonsmøte 25.4.22

Styremøte og Informasjonsmøte KKUL

Dato: 25/04-2022

Sted: Kjølsdalen Montessori Skule

Innkalt til møtet fra Styret: Matias Lien Bruland (Møteleder), Svein Petter Starheim, Kristian Årdal, Ove Kjøllesdal, Torbjørn Ruud Hagen (Referent), Ida Maren Midthjell

På møtet: Matias Lien Bruland (Møteleder), Torbjørn Ruud Hagen (Referent), Ida Maren Midthjell, Svein Petter Starheim, Ove Kjøllesdal

Andre som deltar på møtet (Etter styremøte):

 • Øystein Nes (Kveldulf Skyttarlag)
 • Kristin Lefdal (Kjølsdalen Skulemusikk)
 • Olav Berstad (Kjølsdalen Musikklag)
 • Ole Reinhard Bugjerde
 • Helene Starheimsæter (Idrettslaget)
 • Jorun Breiteig (Saniteten og Kirsebærhagen)
 • Tanja Hatten (Barnehagen og Musikklag)
 • Frode Kjøllesdal (Kjølsdalen Bondelag)
 • Helga Didrikke Sundal
 • Eldrid Rimmereid (Kjølsdalen Musikklag)
 • Karen-Merete Bruland
 • Thomas Hals (Kjølsdalen Skule)
 • Dianne Eikås (4H Trekløver og Soknerådet og Bygdekvinnelaget)

Agenda som gitt ved innkallelse:

 1. Åpning av møtet og valg av møteleder, referent og kaffeskjenker
 2. Skjenking av kaffe og eventuelt utdeling av munngodt
 3. Gjennomgang fra forrige møtereferat
 4. Diverse oppdateringar om kva som skjer i bygdene (Orienteringssaker)
 5. Gjennomgang av gjennomførte oppgaver og aktuelle saker (Vedtektsaker)
 6. Presentasjon av nye saker (Drøftingssaker)
 7. Fordeling av arbeidsoppgaver til neste møte.
 8. Annet
 9. Bekreftelse av dato for neste møte og fordeling av kaffeansvarlig til neste møte.
 10. Heving av møte

Referat:

 1. Åpning av møtet og valg av møteleder, referent og kaffeskjenker

Valgt møteleder: Matias

Referent: Torbjørn

Kaffeskjenker: Matias har fikset

 • Skjenking av kaffe og eventuelt utdeling av munngodt

Mangler kaker…

 • Gjennomgang fra forrige møtereferat

Turbøker saken er lukket.

Fibersaken er lukket

Matias skal snakke med Vidir og få en gjennomgang på Outlook og e-post adresser. Dette er gjort! Vidir er klar til å ta et fellesmøte med alle i styret.

 • Diverse oppdateringar om kva som skjer i bygdene (Orienteringssaker)

Ingenting å ta opp fordi det er veldig lite informasjon og input fra folk i krinsen.

 • Gjennomgang av gjennomførte oppgaver og aktuelle saker (Vedtektsaker)

Alle aksjoner fra sist møte har blitt gjennomført.

 • Presentasjon av nye saker (Drøftingssaker)

Dagens styremøte blir gjennomført som informasjonsmøtet.

Eneste nye informasjon er at turbøkene kommer i mai og salget har allerede startet. Vi planlegger kanskje å selge turboka på 17. Mai på stand på Kjølsdalen skule hvis dette passer seg.

 • Fordeling av arbeidsoppgaver til neste møte.

REFEREAT INFORMASJONSMØTET

(Her kommer punkter som ble tatt opp i informasjonsmøtet):

Matias presenterer KKUL for alle lag og organisasjoner som er på møtet (Se vedlagt dokument).

 • Alle organisasjoner presenterer seg selv.

INNSPILL:

 • Thomas – KKUL burde følge mer med på hva som skjer med f.eks. lokale styresmakter og gi informasjon om det som skjer ut til bygdefolket.
 •  Karen-Merete – Kommentar til det Thomas sa: Så gjelder nok dette det samme for alle lag og organisasjoner.
 • Karen-Merete – KKUL burde dele saker i Tavla om det som er aktuelt.
 • Ole Reinart – KKUL er en paraplyorganisasjon i krinsen som vil stoppe opp om folk ikke engasjerer seg. Sier at folk burde engasjere seg mer. Det blir eldre og eldre folk i krinsen (i snitt) og det er kanskje derfor vanskelig å finne engasjerte mennesker som skal bo i krinsen som er i alderen 30-50år. De som er eldre har også noe å bidra med. Klarer vi engasjere disse?

4H:

 • Vanskelig å engasjere ungdom fra 4H i arbeid med KKUL, men de sendte inn bidrag til Sjøarealplanen.
 • 4H har inne noen søknader allerede og planlegger å sende inn flere.
 • Lang tradisjon og kommer til å fortsette tilbud med de ungdommene som finnes.
 • Begrenset med ungdom i krinsen gjør også til at det ikke blir så stor organisasjon.’

Soknerådet:

 • Vanskelig å si hvordan det vil bli om 10 år, men avhengig av styresmakter.

Bygdekvinnelaget:

 • Har prøvd å arrangere f.eks. strikkekveld, men de siste årene har det vær vanskelig og dette skyldes nok hovedsakelig corona-situasjonen. Det henger litt igjen og de lurer på om de fortsetter med disse strikkekveldene.
 • Det blir basar 20. Juni og slikt kommer til å fortsette med.
 • Avhengig av å rekruttere nye engasjerte for at det skal fortsette også om 10år, men det er bra engasjement foreløpig.

Innspill fra Thomas: Krinsen burde ha en møteplass for de litt eldre som er åpen litt oftere enn bare til enkelt arrangement. Vi hadde det før med butikken i Kjølsdalen som nå er vekk. Møteplassen for ungdom er utenfor skolen.  

Kveldulf Skytterlag:

 • Frivillige mangler i skytterlaget.
 • Har luftgeværskyting januar til Påske, men det er få oppmøtte.
 • Dårlig med rekruttering
 • De har fått ønske om skyte simulator, men det koster kr. 150.000,- Går det an å søke om støtte til noe sånt? Kan f.eks. Kjølsdalen Skyttarlag være med å søke?

Idrettslaget:

 • Driver med litt forskjellig: Barnetrim, Fotball, Dame trim, Turkort
 • Har gått til innkjøp av en løypefres
 • 3n3 fotballbane har de fått kjøpt inn.
 • Ganske bra oppmøte av frivillige.

Kjølsdalen Musikklag:

 • Ca. 20 stykker i musikklaget i alderen 16-72 år (Burde vært 30 stk. minst)
 • Møtes hver tirsdag i samfunnshuset
 • Flere faste oppdrag
 • Rekruttering er et problem. De fleste blir eldre og eldre. Det er en evigvarende jobb med rekruttering.
 • Har med litt folk også hele Nordfjordeid (Haugen og Stårheim)
 • Godt samarbeid med skulekorpset.
 • Totalt 3 voksen korps i kommunen og 7 skulekorps totalt.

Kjølsdalen Skulemusikk:

 • Øvingsdag hver tirsdag (Før musikklaget)
 • Aspirantopplæring kjøper dirigent tjenester og har godt samarbeid med skulen og musikklaget.
 • Samarbeidet med alle og innkjøp av tjenester fungerer veldig godt.
 • 15 musikanter og 6 aspiranter (2 stk. som er over 15 år.)
 • God sosial arena
 • Føler at folk i krinsen støtter skulemusikken og folk er flinke til å stille opp frivillig.

Barnehagen:

 • Foreldre-eigd Barnehage som er privat.
 • Har godt samarbeid med kommunen
 • Dårlig oppmøte på årsmøtene
 • Barnehagen har en veldig bra barnehage og mange søkere fra andre steder enn Kjølsdalen. Barnehagen er full nå og blir full til høsten.
 • Veldig godt samarbeid med skulen (Dette blir bemerket av Ole Reinhardt spesielt).
 • Det er flere som ønsker å ha barna sine i barnehagen siden de skal gå videre i Kjølsdalen.

Innspill – Kristin Lefdal (og andre nikker enstemmig): Det er for få tilgjengelige boliger og tomter i krinsen. Her kan kanskje KKUL legge til rette for.

Kjølsdalen Bondelag:

 • Største aktivitet er kursholding
 • Skulle hold kurs i varmearbeid
 • Holder også mange motorsagkurs og får veldig gode tilbakemeldinger.
 • Bondelaget engasjerer seg også i politiske saker.

Saniteten:

 • Driver med masse: Messe og Basae, fastelavensris
 • Gir pengene videre: Kvinnehelse står høyt
 • Mye av midlene går også til krinsen og Kirsebærhagen
 • Arrangerer turer og her er det folk ned til 30 års alderen (få barn)
 • Samarbeid med andre sanitetsorg. I kommunen.
 • Masse dugnadstimer i kommunen (e.g. vaksinering) og er tilgjengelig for kriseberedskap
 • Opptatt av å merkes stier og her skal KKUL samarbeide for å komme i mål. TRH informerer at kommunen har tilgjengelige midler til skilt som skal brukes i krinsen.
 • 40-50 medlemmer i saniteten (både kvinner og menn kan være medlem)

Kirsbærhagen:

 • Er en stiftelse
 • Tilbudt leilighet til Ukrainere (men denne kan ikke stå tom or lenge pga. tap av inntekter).
 • Kompensasjonstilskudd til vedlikehold.

Miljøagentene:

 • Alderen fra 5-6 årsalderen og opp til ungdomsskulealder
 • 21 Medlemmer (og Thomas er medlem som voksen kontakt)
 • Barna er styret!
 • God økonomi, men de er ikke så flinke til å bruke penger.
 • Også medlemmer fra Stårheim fordi det er det eneste lokale organisasjonen i nærheten.
 • Innspill er at det burde hete Miljøagenten Stad fordi det er representanter også utenfra krinsen (bla. Stårheim)

Vindfylla Spelemannslag:

 • Har medlemmer fraEid i øst til Selje i Vest.
 • Ca. 40 medlemmer.
 • Siden 90 tallet har det vært lite barnemedlemmer, men det har vært litt i det siste.
 • For at Vindfylla skal overleve må det rekrutteres flere.
 • Må ikke bli gubbete for at det skal være lettere å rekruttere og videre kunne vare lenge.
 • Øver hver tirsdag foreløpig.
 • Har ikke juniorlag, men dette er det ønske om!

Samfunnshuset:

 • Samfunnshuset trenger mye vedlikehold. Blant annet så skal vinduene skiftes.
 • Mye arbeid som skal gjøres.
 • Midlene for å gjøre denne jobben er ikke tilgjengelig, men det er sendt inn søknader.
 • Ansvarlig for å organisere dette er Kai Johnny Bugjerde (styreleder).

Kjølsdalen Montessoriskule:

 • 50 elever nå og 57-58 til høsten.
 • Totalt ca. 90 barn i krinsen. «Det har det aldri vært i bygda før» sitat Thomas.
 • Veldig mange ansatte
 • Dette betyr at bygget begynner å bli fullt.
 • Skolen er i prosess med å kjøpe ut resten (grusbanen) for utvidelse vil bli nødvendig.
 • Ved små kull kan man fylle opp plassene med elever fra andre steder i kommunen.
 • Hvis kullene er ca. 6-8 så er det bra. Blir det flere enn det så blir plassen vi har i dag for lite.
 • Veldig høyt utdannet og kompetent personale sammenlignet med andre Montessori skoler i landet.
 • Mye dugnadsinnsats har vært gjort og det vil helt sikkert fortsatt være mulig dersom det trengs.

Diskusjonsrunde:

INNSPILL: Lagene kan bli flinkere til å bruke hverandre på dugnadsinnsats istedenfor å leie inn andre folk. Generelt bør vi samarbeid bedre.

INNSPILL: Dette referatet bør deles på www.kjolsdalen.no. Legge inn aktuelle saker de forskjellige organisasjonene jobber med. Dette skal også inn i Tavla.

INNSPILL: Arrangere møteplasser. Kan også være sesongbasert. F.eks. på sommeren/påske etc.

INNSPILL: Lage et «kurs» for å legge ut informasjon på nettsiden. Helga Sundal kunne gjøre dette.

INNSPILL: Bygdedager på høsten mener alle er en god ide. Kanskje KKUL kan være de som fasilitere noe sånt.

INNSPILL: Få informasjon ut!

INNSPILL: De som ikke har unger i barnehage/skole/idrettslag kan falle litt utenfor. Og de vil også føle seg om den del av krinsen. Noen synes kanskje det er litt vanskelig.

 •   Annet
 • Bekreftelse av dato for neste møte og fordeling av kaffeansvarlig til neste møte.

Et siste møte før sommeren for å diskutere det som ble tatt opp i fellesmøtet.

Dette skal holdes etter nærmere avtale.

 1. Heving av møte

Møtet er hevet.

Signeres ved neste møte

Kjølsdalen 25.04.2022

Matias Lien Bruland                      Torbjørn Ruud Hagen                                      

Leder                                                 Referent